• K-zur-03
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 01.04.2023
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 02.04.2023
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 03.04.2023
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 04.04.2023
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 05.04.2023
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 06.04.2023
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 07.04.2023
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 08.04.2023
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 09.04.2023
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 10.04.2023
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 11.04.2023
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 12.04.2023
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 13.04.2023
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 14.04.2023
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 15.04.2023
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 16.04.2023
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 17.04.2023
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 18.04.2023
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 19.04.2023
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 20.04.2023
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 21.04.2023
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 22.04.2023
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 23.04.2023
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 24.04.2023
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 25.04.2023
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 26.04.2023
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 27.04.2023
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 28.04.2023
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 29.04.2023
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 30.04.2023
 • K-vor-05

KONTAKT

0381 - Stadt & Kulturmagazin
Kulturkombinat Verlag
Barnstorfer Weg 22
18057 Rostock

FON 0381 - 29 46 28 3
FAX 0381 - 38 35 44 0
MAIL


TERMINE

Termine / Veranstaltungs- hinweise bitte per Mail an:
MAIL


REDAKTION

Henryk Janzen (V.i.S.d.P.) MAIL

ANZEIGEN / WERBUNG

Frank Schollenberger FON 0172 - 32 16 073
  MAIL

LAYOUT

Torsten Borchert MAIL

WEBMASTER

Sebastian Roth MAIL


MEDIADATEN

PDF   Mediadaten 0381 Stadt & Kulturmagazin
   (Stand: 01/2022)